Woofy Web Agency
Phone :
+372 56 450 690
Address :
Raekoja plats 16, Tartu
E-mail :
ergo@woofy.org
Follow us :
Facebook | LinkedIn

Privacy policy

1. General provisions

1.1. This Privacy Policy governs the principles governing the collection, processing and storage of personal data. Personal data is collected, processed and stored by the controller of personal data (WOOFY OÜ) (edaspidi andmetöötleja).

1.2. For the purposes of the Privacy Policy, a data subject is a customer or other natural person whose personal data is processed by a data processor.

1.3. For the purposes of the Privacy Policy, a customer is anyone who purchases goods or services from the data controller's website.

1.4. The data processor follows the principles of data processing provided by legislation, among other things, the data processor processes personal data legally, fairly and securely. The data processor is able to confirm that the personal data has been processed in accordance with the legislation.

2. Collection, processing and storage of personal data

2.1. The personal data collected, processed and stored by the data controller are collected electronically, mainly via the website and e-mail. 

2.2. By sharing his personal data, the data subject grants the data controller the right to collect, organize, use and manage personal data for the purposes defined in the privacy policy, which the data subject shares directly or indirectly with the data controller when purchasing goods or services on the website.

2.3. The data subject is responsible for ensuring that the data provided by him or her is accurate, correct and complete. Knowingly submitting false information is considered a violation of our privacy policy. The data subject is obliged to immediately notify the data processor of any changes in the submitted data.

2.4. The data processor shall not be liable for any damage caused to the data subject or third parties caused by the submission of false data by the data subject.

3. Processing of customers' personal data

3.1. The data processor may process the following personal data of the data subject:

3.1.1. First and last name;

3.1.2. Date of birth;

3.1.3. Phone number;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – (5 aastat)

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – (5 aastat)

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – (5 aastat)

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – (5 aastat)

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonia Finance.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui (5) aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil (info@woofy.org).

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe (info@woofy.org) kaudu .

See veebisait kasutab küpsiseid ja küsib teie sirvimiskogemuse parandamiseks teie isikuandmeid.